Bộ điều khiển dòng điện không đổi dòng PSC

Nhận dạng thông minh công suất nguồn sáng và giá trị dòng điện tương ứng đầu ra      
Giao thức truyền thông RS-232 / EIA-485 để lựa chọn.      
Độ chính xác dòng điện không đổi lên đến 1%      

Đọc thêm
Bộ điều khiển dòng điện không đổi dòng PSC
Bộ điều khiển dòng điện không đổi dòng PSC

Bộ điều khiển dòng điện không đổi dòng PSC

Nhận dạng thông minh công suất nguồn sáng và giá trị dòng điện tương ứng đầu ra
Giao thức truyền thông RS-232 / EIA-485 để lựa chọn.
Độ chính xác dòng điện không đổi lên đến 1%

Đọc thêm