Bộ điều khiển kỹ thuật số PD5

Bộ điều khiển kỹ thuật số dòng PD5

Giao thức truyền thông Ethernet RS-232 / 100m để lựa chọn ..
Bốn và tám kênh để lựa chọn ..
 

Đọc thêm
Bộ điều khiển kỹ thuật số PD5
Bộ điều khiển kỹ thuật số dòng PD5

Bộ điều khiển kỹ thuật số dòng PD5

Giao thức truyền thông Ethernet RS-232 / 100m để lựa chọn.
Bốn và tám kênh để lựa chọn.

Đọc thêm