Ngành dệt may được yêu cầu phát hiện các khuyết tật về chiều dài và chiều rộng của hàng dệt di chuyển nhanh trên dây chuyền sản xuất, cũng như thay đổi hoa văn, màu sắc và kết cấu, và vật liệu, để đảm bảo tính nhất quán và chất lượng. Thị giác máy chủ yếu được sử dụng để phát hiện khuyết tật bề mặt, phát hiện mẫu, phát hiện màu sắc và kết cấu, v.v.