FQGH2 Series Đèn nền chiếu sáng bên trực tiếp
FQGH2 Series Đèn nền chiếu sáng bên trực tiếp
FQGH2 Series Đèn nền chiếu sáng bên trực tiếp
FQGH2 Series Đèn nền chiếu sáng bên trực tiếp
FQGH2 Series Đèn nền chiếu sáng bên trực tiếp
FQGH2 Series Đèn nền chiếu sáng bên trực tiếp

FQGH2 Series Đèn nền chiếu sáng bên trực tiếp


Thiết kế mỏng. Kích thước lỗ, hình dạng, vị trí lỗ có thể được tùy chỉnh.
Được sử dụng trong hệ thống chiếu sáng trực tiếp, đồng đều và diện tích lớn.

Ứng dụng:
Nhận dạng ký tự và màu sắc.

Diện tích lớn đăng bài, vắng mặt, công nhận.
Kiểm tra vật liệu nước ngoài cho đối tượng rõ ràng. 

FQGH2-150X100 Tháng Giêng 01,70
FQGH2-200X200 Tháng Giêng 01,70
FQGH2-250X200 Tháng Giêng 01,70
FQGH2-350X350 Tháng Giêng 01,70
FQGH2-400X300 Tháng Giêng 01,70
FQGH2-600X400 Tháng Giêng 01,70

Giới thiệu Đọc