Đèn đồng trục dòng COH

Đèn đồng trục dòng COH


Độ phân giải cao.
Độ sáng gấp bốn lần so với đồng trục CO2 serie thông thường.
Giảm bóng ở vật phản chiếu cao.

Ứng dụng:
Phát hiện lỗi thiết bị có độ chính xác cao
Đo kích thước chính xác cao
Phát hiện khuyết tật bề mặt chip
Đo kích thước wafer và phát hiện khuyết tật
Phát hiện các thành phần thiết bị y tế chính xác
 Giới thiệu Đọc