Đèn vòng góc cao
Đèn vòng góc cao
Đèn vòng góc cao
Đèn vòng góc cao
Đèn vòng góc cao
Đèn vòng góc cao

Đèn vòng góc cao


Chiếu sáng trực tiếp 360 °. Giảm bóng.

Ứng dụng:
Nhận dạng nhân vật.
Ngoại hình.
Mã QR.
Kiểm tra chân kết nối. 

  
 
     

 

HDR2-120-50 Tháng Giêng 01,70
HDR2-120-75 Tháng Giêng 01,70
HDR2-120-90 Tháng Giêng 01,70
HDR2-150-90 Tháng Giêng 01,70
HDR2-180-60 Tháng Giêng 01,70
HDR2-210-60 Tháng Giêng 01,70

Giới thiệu Đọc