Đèn thanh kết hợp dòng HDLM3
Đèn thanh kết hợp dòng HDLM3
Đèn thanh kết hợp dòng HDLM3
Đèn thanh kết hợp dòng HDLM3
Đèn thanh kết hợp dòng HDLM3
Đèn thanh kết hợp dòng HDLM3

Đèn thanh kết hợp dòng HDLM3


Điều chỉnh góc miễn phí. Cường độ của mỗi ánh sáng có thể được kiểm soát độc lập

Ứng dụng:
Kiểm tra sự vắng mặt của các thành phần PCB
Vị trí và xác định đối tượng trường lớn
Kiểm tra khuyết tật định hướng cho lõm &lồi và trầy xước

     
 

 

HDLM3-41X41 Tháng Giêng 01,70
HDLM3-80X41 Tháng Giêng 01,70
HDLM3-80X80 Tháng Giêng 01,70
HDLM3-119X119 Tháng Giêng 01,70
HDLM3-218X146 Tháng Giêng 01,70
HDLM3-218X218 Tháng Giêng 01,70
HDLM3-290X290 Tháng Giêng 01,70
HDLM3-386X386 Tháng Giêng 01,70

Giới thiệu Đọc